MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Integrovaný regionální operační program (IROP) > Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na otázky, které jsme obdrželi v souvislosti s aktuálně vyhlášenými výzvami v rámci Integračního regionálního operačního programu. Přehled budeme dále doplňovat a aktualizovat. Všechny odpovědi přímo ze strany řídícího orgánu (ŘO) nebo ty, které byly s ŘO konzultovány, budou takto označeny.

Dotazy související s přílohami projektové žádosti


Dotaz č. 1

Jednou z povinných příloh ve výzvě Sociální služby je Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízeni. Musí být územní rozhodnutí v nabytí právní moci nebo stačí, když bude jen územní rozhodnutí vydané?

Odpověď řídícího orgánu

Územní rozhodnutí musí být s nabytím právní moci - toto stanoví specifická pravidla. Ve Specifických pravidlech však není uvedeno, že danou přílohu je nutné doplnit s nabytím právní moci ke dni podání žádosti. Dle Obecných pravidel je možné doložit ji s pozdějším datem. Žadatel však musí doložit tento dokument nejpozději na základě výzvy MAS k doplnění po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti.

V případě, že žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, pak musí doložit nabytí právní moci nejpozději do vydání Rozhodnutí (v tomto případě je tedy lhůta pro žadatele mnohem delší a dává mu tak větší časový prostor - pozn. MAS).


Dotaz č. 2

Ve výzvě Sociální služby jsou jako Příloha č. 4 definována Zadávací a výběrová řízení. Jakou přílohu máme doplnit, jestliže jsme žádná výběrová či zadávací řízení do data podání žádosti nerealizovali?

Odpověď MAS konzultovaná a potvrzená ze strany ŘO

Pokud v době podání žádosti žádná zadávací či výběrová realizována nemáte, je pro vás tato příloha nerelevantní. Nicméně kvůli finalizaci žádosti musíte do systému přílohu nahrát. Uděláte to tak, že do systému vložíte dokument, ve kterém bude skutečnost, že dosud žádné řízení nerealizujete, popsána, a proto je tato příloha nerelevantní. Pokud nenahrajete žádnou přílohu, bude systém hlásit chybu.


Dotaz č. 3

Obracím se na vás s dotazem ohledně přílohy k žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 3 k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Hlučínsko z.s. - IROP Sociální služby". Konkrétně se jedná o přílohu "Situační plán". Prosím o uvedení bližší specifikace této přílohy, neboť není zřejmé, zda se jedná o situační plán stavby, nebo mapu širších souvislostí (stavba x celý projekt) a ani to, co konkrétně má tento dokument obsahovat.

Odpověď MAS

Situační plán se pojí s kritériem č. 5 Dopad projektu na území, které je popsáno v Příloze č. 3 příslušné výzvy - Kritéria pro věcné hodnocení.

Popis kritéria je tento: "Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k míře dopadu projektu. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s vyšším dopadem na území MAS - preferuje se dopad na více obcí a místních částí. Při dokládání dopadu projektu na území je nutné přiložit situační plán dopadu projektu."

Zjednodušeně řečeno je třeba v situačním plánu graficky znázornit, na které obce na území MAS Hlučínsko či jejich části bude mít projekt pozitivní dopad. Např. můžete použít vhodnou mapu Hlučínska, vyznačit místo realizace projektu (sídlo služby či služeb) a následně obce, kde bude služba působit nebo odkud budou přicházet uživatelé. Vhodné bude, pokud také odlišíte místa, kde je služba (pokud se jedná o její rozšíření) dostupná již nyní a kde bude dostupná díky realizaci projektu. Graficky tak znázorníte to, co textově uchopíte v žádosti a studii proveditelnosti.


Dotaz č. 4

Přílohy žádosti – postačí vkládat do žádosti originály dokumentů prostě naskenované do pdf nebo je potřeba vkládat dokumenty v pdf po autorizované konverzi – tedy převedené z originální listinné podoby do elektronické podoby prostřednictvím služby Czech Point?

Odpověď ŘO

Sken je dostačující. Dokumenty musí ovšem splňovat veškeré náležitosti, které jsou uváděny ve specifických pravidlech.


Dotaz č. 5

Pokud žadatel uplatňuje v žádosti náklady na zhotovení projektové dokumentace – musí do přílohy „Zadávací a výběrová řízení“ doložit jako přílohu smlouvu s dodavatelem této projektové dokumentace nebo jiný relevantní dokument?

Odpověď ŘO

Pokud již má žadatel vysoutěženu zakázku, dokládá v souladu s přílohou č. 2. (viz. také odpověď na dotaz č. 2 a čl. Povinné přílohy žádosti Specifických pravidel příslušné výzvy – pozn. MAS)

 

Dotazy související s rozpočtem


Dotaz č. 1

Položka demolice – budeme odstraňovat „demolovat“ staticky nevyhovující konstrukce. Může být v rozpočtu uvedená agregovaná položka za m3 (dle ceníku) nebo je potřeba vše rozčlenit (krovy, zdivo,..)?

Odpověď ŘO

Při posouzení žádosti je podstatné, aby byla položka demolice jasně identifikovatelná, není potřeba ji detailněji členit. Podrobnější rozčlenění ovšem může žadatel potřebovat pro potřeby výběrového řízení.


Dotaz č. 2

Oplocení – rekonstrukce oplocení (nyní je oplocení nevyhovující), je to uznatelný náklad? Pokud ano, jedná se o hlavní nebo vedlejší aktivitu?

Odpověď ŘO

Oplocení je způsobilý výdaj, nesmí se ovšem jednat o prostou opravu nevyhovujícího stavu. Oprava je nezpůsobilým výdajem. V případě oplocení by se jednalo o "nezbytné doprovodné vybavení".


Dotaz č. 3

Rezerva (nespecifikovaná práce) – v rámci rekonstrukce se mohou vyskytnout nezměřitelné stavební práce. Můžeme do rozpočtu dát „nezměřitelné stavební práce, rezervu“ dle ceníku? (Obvykle to bývá 10% z HSV, my bychom dali pouze 5%, nebo jako hodinové zúčtování).

Odpověď ŘO

Rezerva není přípustná. V rámci projektu, tak může vzniknout pouze úsporou.


Dotaz č. 4

Studie proveditelnosti, projektová dokumentace – studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci zpracováváme vlastními zaměstnanci. Můžeme do vedlejší aktivity uvést i náklady za tuto činnost např. hodinově nebo jako cenu obvyklou za tyto činnosti?

Odpověď ŘO

Způsobilým výdajem je pořízení studie proveditelnosti (dodávkou - dokladování viz příloha č. 5 Studie proveditelnosti). Náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem jsou nezpůsobilým výdajem. Proplacení této činnosti zaměstnancům žadatele je tak nezpůsobilý výdaj.


Dotaz č. 5

Žadatel má projekt, jehož rozpočet převyšuje částku maximálních způsobilých výdajů na projekt. Část jeho výdajů je tak nezpůsobilá „množstevně“. Jak by měl správně postupovat? Uvést tyto výdaje v rozpočtu mezi nezpůsobilé a označit jako důvod jejich nezpůsobilosti výše uvedenou „množstevní nezpůsobilost“? Nebo doporučujete zcela jiný způsob?

Odpověď ŘO

Členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje si určuje žadatel sám.  Pokud mezi způsobilé výdaje nelze zařadit kompletní položku, žadatel by ji měl poměrem rozdělit. Je možné, že po vysoutěžení nižší ceny by se část nezpůsobilých výdajů přesunula do způsobilých.


Dotaz č. 6

Musí být parkovací místa pro kola vyznačena v technické dokumentaci nebo při podání žádosti postačí čestné prohlášení, že budou zřízena? Žadatel bohužel v technické dokumentaci místa zanesena nemá, ale zřizovat je bude. I když nechá dokumentaci přepracovat, nestihne ji v aktualizované podobě doložit v termínu pro podání žádostí.

Odpověď ŘO

Aby byly stojany na kola uznatelným výdajem, je nutné jejich zařazení do položkového rozpočtu stavby.

 

Dotazy různé


Dotaz č. 1

Výzva „Dopravní infrastruktura“ – bere se jako jedna zastávka místo pro výstup a nástup v obou směrech nebo v jednom směru?

Odpověď MAS

Odpověď je v kritériu č. 6 Přílohy č. 3 příslušné výzvy: „Zastávkou veřejné hromadné dopravy je myšleno místo nástupu a výstupu cestujících v jednom směru.“